ที่เที่ยว

แก้ไข

สตูล    สถานที่ท่องเที่ยว
  คำขวัญ
 "สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์"