ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 645

หอนาฬิกาสตูล

หอนาฬิกาสตูล

หอนาฬิกา เมืองสตูล ตั้งอยู่ในเขตมัสยิดมำบังหลังเก่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 ถูกรื้อถอนเมื่อปี พ.ศ.2517 (ข้อมูลจากหนังสือรวมเรื่องเมืองสตูล) หอนาฬิกาหลังนี้ ตัวอาคารทาสีขาว มีประตูทั้ง 4 ด้าน ตัวโดมหากจำไม่ผิดทาสีเขียวแก่ ด้านในมีบันไดเหล็กไว้สำหรับไต่ขึ้นไปตั้งเวลา

หอนาฬิกาสตูล

หอนาฬิกาสตูล