ที่เที่ยว

แก้ไข

แพร่  สถานที่ท่องเที่ยว

" หม้อฮ้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม "