ที่เที่ยว

แก้ไข

อุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยว

"เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม 

งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"

ที่พักแนะนำ