ที่เที่ยว

 • ข้อมูล
 • แผนที่
 • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,356

ท่าเรือปากบารา

ท่าเรือปากบารา

ท่าเรือปากบารา ฤดูท่องเที่ยวของตะรุเตาเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม-เมษายน มีบริการเรือโดยสารสู่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาทุกวัน เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ สาขาปากบารา ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มากที่สุด (ประมาณ 22 กม.)

ตัวอย่างโปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน รับ-ส่ง ท่าเรือปากบารา สตูล


วันแรก ปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง

 • 10.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเรือปากบารา สตูล พร้อมสัมภาระของท่านที่จะใช้ในการเดินทาง
 • 11.00 น. เตรียมลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
 • 11.30 น.เดินทางถึงเกาะตะรุเตา ให้คณะแวะเกาะตะรุเตา ถ่ายรูป สักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตาตามความเชื่อส่วนบุคคล พร้อมทั้ง บริกาอาหารกลางวัน ณ เกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
 • 14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางท่องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ณ..หาดทรายขาว-ราวี ดำน้ำ ณ อ่าวสอง และ จุดดำน้ำ เกาะยาง จากนั้นออกเดินทางชมปะการังอ่อนเจ็ดสีอันสวยงาม นำทุกท่านร่องน้ำจาบังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของหาดหินดำอันสวยงาม ณ..เกาะหินงาม สมควรแกเวลาให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบน เกาะหลีเป๊ะ
 • 18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (พักรีสอร์ทห้องแอร์บนเกาะหลีเป๊ะ) จากนั้นอิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่น ณ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ (ของราคาสูงกว่าบนฝั่ง)

วันที่สอง เกาะกลีเป๊ะ ท่าเรือปากบารา

 • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
 • 08.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
 • 11.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ท่าเรือปากบารา

จุดขึ้นเรือ

จุดซื้อตั๋วเรือ

ท่าเรือปากบารา

ชายหาดท่าเรือปากบารา

ชายหาดท่าเรือปากบารา

ทุ้นกลางทะเล ปากบารา

ทุ้นกลางทะเล ปากบารา

ท่าเรือปากบารา

ท่าเรือปากบารา

ท่าเรือปากบารา

ท่าเรือปากบารา

ทะเลปากบารา

ทะเลปากบารา

ท่าเรือปากบารา

ท่าเรือปากบารา

จุดจอดเรือหาดปากบารา

จุดจอดเรือหาดปากบารา