ที่เที่ยว

แก้ไข

ร้อยเอ็ด   สถานที่ท่องเที่ยว

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม   เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุ   บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล   งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลา   โลกลือชาข้าวหอมมะลิ