ที่เที่ยว

แก้ไข

ลำพูน สถานที่ท่องเที่ยว

" พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย "
วิธีใช้: คลิกที่ชื่ออำเภอ... บนแถบสีถึบ ตย. อำเภอเมืองลำพูน