ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,142

ประตูเมืองท่านาง

ประตูเมืองท่านาง

กำแพงเมืองท่านาง ลักษณะเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐคือปูน มีแนวของคูเมืองขนานไปกับกำแพงเมืองเป็นแนวยาวเกือบตลอดทั้ง 4ด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันออกที่มีแม่น้ำกวงไหลผ่านเป็นปราการทางธรรมชาติ ตัวกำแพงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนฐานสูงประมาณ 3 เมตร ก่อด้วยศิลาแลงด้านบนก่ออิฐทำเป็นรูปใบเสมา มีประตูเมืองโดยรอบ 6 ประตู ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าเมืองมี 3 ประตู คือ ประตูท่าขามหรือท่าข้าม ประตูท่าสิงห์หรือประตูขัว และประตูท่านาง ทางทิศเหนือมี 1 ประตู ชื่อประตูช้างสี ทางทิศใต้มี 1 ประตู ชื่อประตูลี้ ทางทิศตะวันตกมี 1 ประตู ชื่อประตูมหาวัน

ประตูเมืองท่านาง ริมน้ำ

ประตูเมืองท่านาง ริมน้ำ

ที่เที่ยวแนะนำ