ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 672

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู (ห้วยต้ม) ตำบลนาทราย คล้ายชเวดากอง จำลอง เป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนาที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฐานกว้าง 40 x 40 หรือเท่ากับ 1 ไร่ ส่วนสูงจากบัวยอดฉัตรลงมาถึงพื้นยาว 64.39 เมตร

ผู้ริเริ่มให้มีการออกแบบและการสร้างคือ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เพื่อให้เป็นพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์อันจะเป็นพุทธเจดีย์ของภัทรกัปให้ลูกหลานคนไทยได้กราบไหว้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นแห่งที่สองของโลก

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

ภาพผัง วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

ภาพผัง วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

แสงพระอาทิตย์ ตกยามเย็น

แสงพระอาทิตย์ ตกยามเย็น

แสงพระอาทิตย์ ตกยามเย็น

แสงพระอาทิตย์ ตกยามเย็น

ที่เที่ยวแนะนำ