ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,830

กำแพงเมืองแพร่

กำแพงเมืองแพร่

ประตูกำแพงเมืองแพร่ทั้ง 4 ประตู ยังไม่มีสิ่งถาวรวัตถุสร้างไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ปรากฏ ซึ่งเมืองแพร่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่ได้ปักหลักมานับเป็นพันปี มีวัดหัวข่วงตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี เพราะฉะนั้นกำแพงเมืองแพร่จะต้องมีอายุมากกว่าวัดหัวข่วงอย่างแน่นอน นับว่าเมืองแพร่มีความสำคัญเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นฐานอันมั่นคงและเป็นการเสริมสร้างสนับสนุนการรวม “เผ่าไทย” ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มีส่วนตั้งอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี มาจนถึงกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ จนได้ก่อตั้งรวมเป็นชาติ และเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้

กำแพงเมืองในบรรดา 8 จังหวัดภาคเหนือนี้ มีจังหวัดแพร่เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นที่ยังคงมีสภาพเป็นกำแพงเมืองแบบดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่มากที่สุด ควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์และความสง่างามของเมืองอันเป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ต่อไป และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับโครงการเมืองเก่าแพร่ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงริเริ่มวางแผนโครงการสร้างประตูเมืองทั้ง 4 ประตู หรือเพิ่มอีก 2 ประตู และบูรณะกำแพงเมือง ให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองและรวมเผ่าไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง อันจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาความเป็นมาของชุมชนที่ตนเกิดและถิ่นที่อยู่อาศัย อันจะมีคุณค่าต่อชุมชนในภายภาคหน้า

กำแพงเมืองแพร่

กำแพงเมืองแพร่

ถนนริม กำแพง เป็นช่วงที่ฝนตกพอดี

ถนนริม กำแพง เป็นช่วงที่ฝนตกพอดี