ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,638

จวนผู้ว่าเมืองแพร่

จวนผู้ว่าเมืองแพร่

จวนผู้ว่าเมืองแพร่เป็นคุ้มที่เจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้ายชื่อเจ้าพิริยเทพวงศ์ ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2435 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองแพร่ในยุคเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความสำคัญต่อชุมชุม
ในปัจจุบันใช้เป็นบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางส่วน เช่น หน้ามุขด้านหน้าให้มีบันไดขึ้นทางเดียว ในปี พ.ศ. 2538 อายุของอาคารนี้ครบ 103 ปี ยังคงงามสง่าเป็นจวนผู้ว่าราชการที่สวยงามโอ่โถงที่สุดในประเทศไทย เป็นที่เชิดชูและภาคภูมิใจของชาวเมืองแพร่เป็นอย่างยิ่ง ด้วยมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์เมืองแพร่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยเป็นอาคารที่ประทับแรม ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ครั้งทรงเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวแพร่ในปี พ.ศ. 2501 และเป็นที่ประทับ แรมของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คราวเสด็จในพิธีเปิดหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ที่อำเภอลอง นับเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และแก่ชาวแพร่เป็นอย่างยิ่ง

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป แต่เดิมหลังคามุงด้วยไม้ที่เรียกว่า "แป้นเกล็ด" ไม่มีหน้าจั่ว หลังคาเรือนปั้นหยา มีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมาด้านหน้าตัวอาคาร หลังคามีมุขทรงสามเหลี่ยม รอบตัวอาคารประดับ ไม้แกะสลักลายสวยงาม มีบันไดขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐถือปูน มี 2 ชั้น มีห้องใต้ดิน มีประตูและ หน้าต่างนับรวมกันทั้งหมด 72 บาน ดังปรากฎในค่าวฮ่ำ (บทกลอนร้อยกรองพรรณนาชมความงามของภาคเหนือ) ของ ศรีวิใจ(โข้) ว่า "...จักอ่านนับประตู๋หับไข สะลอกนอกใน นับไปหมดเสี้ยง มีเจ็ดสิบสอง เหล็กลองกล๋มเกลี้ยง จดจันเจียงแซ่ไว้ ศรีวิจา ตั๋วข้าบาทไท้ จักใส่จื่อตั้งตั๋วลา ประตู๋หนึ่งนั้น จื่อจั้นคำขา เข้าแล้วออกมา งามเหลือเก่าน้อย ประตู๋ถ้วนสอง จื่อฟองคำสร้อย คนไหลมากอยผ่อซาว เต๋ตั๋วลา จื่อเมืองจื่นย้าว หับหนาวเมื่อยไข้หายไป

ป้ายด้านหน้าจวนผู้ว่าเมืองแพร่

ป้ายด้านหน้าจวนผู้ว่าเมืองแพร่

รูปภาพฝาผนัง

รูปภาพฝาผนัง

ภาพถ่ายของ ผู้ว่าเมืองแพร่

ภาพถ่ายของ ผู้ว่าเมืองแพร่

โต๊ะเก้าอี้ และจาน

โต๊ะเก้าอี้ และจาน

ภาพบอกเล่าเรื่องราว ต่างของ จวนผู้ว่าเมืองแพร่

ภาพบอกเล่าเรื่องราว ต่างของ จวนผู้ว่าเมืองแพร่

ของโบราญในตู้

ของโบราญในตู้

โบราญวัตถุที่เก็บมานานหลายปี

โบราญวัตถุที่เก็บมานานหลายปี

ไม้แกะสลักลายสวยงาม

ไม้แกะสลักลายสวยงาม

ไม้แกะสลักลายสวยงาม

ไม้แกะสลักลายสวยงาม

ของโบราญในตู้

ของโบราญในตู้

ห้องนอนใหญ่

ห้องนอนใหญ่

ชุดสมัยก่อน

ชุดสมัยก่อน

โต๊ะกระจกเครื่องแป้ง

โต๊ะกระจกเครื่องแป้ง

ภาพถ่ายของภรรยาผู้ว่า

ภาพถ่ายของภรรยาผู้ว่า

ภาพของผู้ว่า

ภาพของผู้ว่า

ภาพถ่าย

ภาพถ่าย

ห้องนอนใหญ่ มีขนาดกว้างมาก

ห้องนอนใหญ่ มีขนาดกว้างมาก

ป้ายแสดงห้องนอน

ป้ายแสดงห้องนอน