ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,467

วัดสระบ่อแก้ว

วัดสระบ่อแก้ว

ตั้งอยู่บนถนนน้ำคือ ริมคูเมือง สร้างขึ้นสมัยเดียวกับวัดจอมสวรรค์ เดิมชื่อ วัดจองกลาง เป็นวัดศิลปะแบบพม่าที่สวยงามแปลกตา ทั้งศาลาการเปรียญ โบสถ์ และเจดีย์ มีพระพุทธรูปหินอ่อนทรงเครื่องแบบพม่า สร้างอย่างสวยงามวิจิตรพิสดารมาก วัดแห่งนี้ยังเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์พม่าที่เดินทางเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศไทย


บรรยากาศรอบวัด ก่อนวันลอยกระทองเจดีย์และวิหารพระพุทธรูปหินอ่อนทรงเครื่องแบบพม่า

 

ด้านหน้าของวัดสระบ่อแก้ว

ด้านหน้าของวัดสระบ่อแก้ว