ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,086

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง ภายในวัด มี พระมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 109 องค์ ทั้งเป็นของโบราณและของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วิหารหลวงประดิษฐานพันองค์ หอวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตึก 3 ชั้น และเสนาสนะอื่น ๆ จนเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน


วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

บรรยากาศภายในวัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง