ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     อำเภอทับสะแก เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 518 ตารางกิโลเมตร เดิมที่นี่เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เต็มไปด้วยป่าไม้ ระหว่างเทือกเขาตะนาวศรีและอ่าวไทย และเนื่องจากที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเล ราษฎรจึงได้อพยพเข้ามาทำมาหากิน จึงได้เกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นทั้งหมด 3 แห่ง นั่นคือ หมู่บ้านทับสะแก หมู่บ้านห้วยยาง และหมู่บ้านอ่างทอง

     โดยต่อมาทั้งสามหมู่บ้านได้มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ก่อตั้งเป็น กิ่งอำเภอใน พ.ศ. 2481 เรียกว่า กิ่งอำเภอทับสะแก และเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ทางราชการได้ทำการยกฐานะเป็นอำเภอทับสะแก

โดยอำเภอทับสะแก ได้แบ่งการปกครองเป็น 6 ตำบล ดังนี้

  • ตำบลทับสะแก
  • ตำบลอ่างทอง
  • ตำบลนาหูกวาง
  • ตำบลเขาล้าน
  • ตำบลห้วยยาง
  • ตำบลแสงอรุณ

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอกุยบุรี

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอทับสะแก

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --