ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,349

เขาตาม่องล่าย

เขาตาม่องล่าย

เขาตาม่องล่าย เป็นป่าสงวนฯ มีกฎและข้อพึงปฏิบัติร่วมกัน เป็นพื้นที่ธรรมชาติอันเปราะบาง เทือกเขาติดกับอ่าวประจวบฯ ทอดตัวเป็นแนวยาว มีโขดหินกระจัดกระจายสลับซับซ้อน บริเวณชายฝั่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีพื้นที่ราบเชิงเขา สภาพเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด และป่าชายเลนตามแนวคลองตาม่องล่าย

จุดชมวิวบนเทือกเขาตาม่องล่ายมีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ มีหน้าผาและโขดหินยื่นล้ำเข้าไปในอ่าวประจวบคีรีขันธ์ พักผ่อนหย่อนใจ และยังศึกษาหาความรู้ด้านธรรมชาติ ของป่าบก ป่าชายหาด ป่าชายเลน ระบบนิเวศของสัตว์น้ำชายฝั่งได้อย่างดี


ป้ายวนอุทยานเขาตาม่องล่าย

จุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

หน้าชายหาดเขาตาม่องล่าย

สะพานข้าม

วิวด้านบน

วิวทะเล

หน้าชายหาด

-- ดูเพิ่ม --