ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,495

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

สร้างขึ้นมาในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดศาลหลักเมืองนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นสิริมงคล และเป็นหลักชัยคู่บ้าน คู่เมือง

 

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

เสาหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เสาหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

-- ดูเพิ่ม --