ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,180

วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 โดยแต่เดิมนั้นมีชื่อว่า "วัดหมากแกง" หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีบุญเรือง ในปี พ.ศ.2490 ที่นี่จัดเป็นวัดที่มีความสวยงาม สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ดังเช่นศาลาและวิหารที่มีหลังคาลวดลายฉลุสวยงามตามศิลปะผสมผสานแบบกรีกรามัญ ในปัจจุบันวัดศรีบุญเรืองมีพระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ (เขมรินทร์) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณร หรือปอยส่างลอยของเยาวชนไทยใหญ่ เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้ศึกษาวิชาสามัญและพระพุทธศาสนา โดยมีผู้มีจิตศรัทธาให้การสนุบสนุนอยู่เสมอ

ไฮไลต์น่าซม
ศาลาหลังใหญ่ สร้างตามแบบศิลปะไทใหญ่ หลังคาซ้อนเป็นชั้นๆ ตามแบบฉบับของไทใหญ่ ใช้เป็นทั้งวิหาร กุฏิ และศาลาการเปรียญ ภายในมีภาพเขียนเป็นเรื่องพระเวสสันดรซาดก ทั้งหมด 12 กัณฑ์ ฝีมือช่างชาวพม่า
พระอุโบสถ ขนาดไม่ใหญ่นักเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด ทว่าอุโบสถหลังนี้มีหลังคาฉลุลวดลายสวยงาม ภายในประดิษฐานพระประธานแบบพม่าโดยจะเปิดให้เข้าชมเป็นบางครั้ง
พระพุทธรูปหยกขาว เป็นพระพุทธรูปที่ทำจากหยกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดสูง 6 ฟุต 9 นิ้ว ฐานกว้าง 48 นิ้ว แกะสลักจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ในปี พ.ศ.2548 แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีบุญเรืองแห่งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

ด้านหน้าวัดศรีบุญเรือง

ด้านหน้าวัดศรีบุญเรือง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --