ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,178

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ประดิษฐานอยู่ ณ หอพระตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 500 เมตร พระพุทธสิหิงค์องค์นี้เป็นองค์จำลองขององค์จริง ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทำด้วยเงินบริสุทธิ์งดงามด้วยพุทธลักษณะและมีขนาดเท่าองค์จริงทุกประการมีพิธีหล่อเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503 ประดิษฐานที่หอพระเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2504 สมเด็จพระสังฆราชกิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตร ถวายพระนามว่า "พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรินาถ พุทธบริษัทราษฎร์กุศล สามัคคีปูชนียบพิตร"

 

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรินาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรินาถ

ด้านหน้าของหอพระตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการห่างจากศาลากลางจังหวัด

ด้านหน้าของหอพระตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการห่างจากศาลากลางจังหวัด

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านหน้า พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านหน้า พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --