ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอพานทอง

" เมืองอิฐแกร่ง แหล่งเกษตร เขตอุตสาหกรรม คุณธรรมหมอพระ ศิลปช่างทอง "

     อำเภอพานทอง เป็นอำเภอที่อยู่ทางเหนือของจังหวัดชลบุรี เดิมมีชื่อว่า บ้านท่าตะกูด โดยพื้นที่บางส่วนของอำเภอพานทอง อยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ที่นี่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอพานทองจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการเพาะปลูก 

     อาชีพหลักของประชากรใน อำเภอพานทอง คือการทำเกษตรกรรม และการเข้ารับจ้างเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ในอำเภอพานทอง ยังมีสินค้าที่ขึ้นชื่ออีกด้วย นั่นคือ งานฝีมือทำทองโบราณ และการเผาอิฐมอญ

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --