ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 469

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง ได้นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชสมัย พญามังราย เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของเสาอินทขิลจนกระทั่งปี พ.ศ. 2343 พระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับกองทัพพระเจ้าตาก ขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาสำเร็จ และได้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นโดยย้ายเสาอินทขิล มาประดิษฐานอยู่ ณ วัดเจดีย์หลวง และได้สร้างพระวิหารวัดอินทขีลสะดือเมืองขึ้นใหม่บนฐานเดิม

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

พระเจดีย์

พระเจดีย์

หลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิ่มเอิบ

หลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิ่มเอิบ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --