ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่าบุปผาชาติงามตา งามล้ำค่านครพิงค์

  ประวัติ


นพบุรี ศรีนครพิงค์ หรือ เวียงพิงค์ ของพ่อขุนเม็งรายมหาราชในอดีต หรือเชียงใหม่ในวันนี้ คือ เมืองที่เปรียบประดุจดังกุหลาบงามของแผ่นดินลานนาไทย เป็นเมืองที่นับว่าใหญ่เป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และมีความสำคัญที่สุดของภาคเหนือ เป็นเมืองที่รวมเอาศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรม ดั้งเดิมของล้านนาไทยเข้าไว้

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
อาณาเขต

   
ทิศเหนือ                    จดรัฐเชียงตุงของสหาภาพพม่า
    ทิศใต้                        จดจังหวัดลำพูนและตาก
    ทิศตะวันตก               จดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    ทิศตะวันออก             จดจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ตรงประมาณเส้นรุ้ง 16 องศาเหนือ และเส้นแวงประมาณ 99 องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,027 ฟุต (310 ม.) ส่วนกว้างที่สุดจากตะวันตกจดตะวันออก ประมาณ 138 กม. ส่วนยาวที่สุดจากเหนือถึงใต้ประมาณ 320 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 20,107 ตร.กม.   อาณาเขตการแบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ
    อำเภอเมือง             อำเภอหางดง             อำเภอแม่แตง
    อำเภอสารภี            อำเภอสันกำแพง       อำเภอดอยสะเก็ด
    อำเภอเชียงดาว       อำเภอสันทราย          อำเภอฝาง
    อำเภอฮอด              อำเภอออมก๋อย          อำเภอพร้าว
    อำเภอแม่ริม            อำเภอสะเมิง             อำเภอจอมทอง
    อำเภอแม่แจ่ม         อำเภอสันป่าตอง        อำเภอแม่อาย
    อำเภอดอยเต่า         อำเภอเวียงแหง          อำเภอไชยปราการ
    อำเภอแม่วาง          กิ่งอำเภอแม่ออน         กิ่งอำเภอดอยหล่อ

โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ เป็นป่าละเมาะและภูเขา เนื้อที่ประมาณ 19,432 ตร.กม. มีที่ราบอยู่ตอนกลาง ตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" สูงประมาณ 2,599 ม. อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง และแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม. ปัจจุบันมีถนนอย่างดีขึ้นไปจนถึงยอดเขา ดอยอินทนนท์ นับเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีดอยอื่น ๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยสุเทพ (1,678 ม. ) ดอยหลวงเชียงดาว (2,195 ม. ) ดอยผ้าห่มปก (2,297 ม.) และตามดอยเหล่านี้ยังมีถ้ำและที่น่าเที่ยวด้วย

 สถานที่สำคัญ


ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่                 ถ.โชตนา โทร 219291
ที่ว่าการอำเภอจังหวัดเชียงใหม่                  ถ.อินทวโรรส โทร 221016
เทศบาลนครเชียงใหม่                                ถ.วิชยานนท์ โทร 252481-2
ศูนย์ข่างเทศบาลนครเชียงใหม่                   ถ.ไปรษณีย์ โทร 252557
สภอ.เมืองเชียงใหม่                                   ถ.ราชดำเนิน โทร 276044
ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่               ถ.เชียงใหม่-ลำพูน โทร. 248130 โทรสาร 248974
ท่าอากาศยานเชียงใหม่                              ถ.สนามบิน โทร 270222
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่                         ถ.สนามบิน โทร 277510, 201756
ศุลกากรเชียงใหม่                                      ถ.สนามบิน โทร 277695
บริษัทการบินไทย                                      ถ.พระปกเกล้า โทร 211044-7
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่             ถ.สุเทพ โทร 221122
สถานีขนส่งอาเขต                                      ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง โทร 242664
สถานีรถไฟ                                                ถ.เจริญเมือง โทร 242094, 244795
สวนสัตว์เชียงใหม่                                     ถ.หัวยแก้ว โทร 221179
สถาบันวิจัยชาวเขา                                     ถ.ห้วยแก้ว โทร 221933
มูลนิธิโครงการหลวง                                  ถ.สุเทพ โทร 278204

 

 

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --