ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 8,902

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 108 สายฮอด-แม่สะเรียง ตรงหลักกม.ที่ 17 รวมระยะทางประมาณ 105 กม. ถนนเป็นถนนลาดยางอย่างดี และช่วงระหว่างฮอดถึงออบหลวงนั้น ถนนจะเลียบขนานไปกับแม่น้ำแม่แจ่มหรือแม่น้ำสลักหิน และวกไปเวียนมาตามไหล่เขา
         ลักษณะทั่วไป ออบหลวงเป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความน่ากลัวไว้ในจุดเดียวกัน กล่าวคือ เบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผาดังสนั่นแต่รอบ ๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วนาตาปี ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาด สำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของออบหลวง นอกจากนั้นภายในบริเวณอุทยานฯ ยังมีการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย

ประวัติความเป็นมา
ตามประวัติดั้งเดิม เล่าสืบต่อกันมาว่า ลำน้ำแม่แจ่มสมัยก่อน เรียกว่า"แม่น้ำสลักหิน" เพราะแม่น้ำนี้ได้เจาะภูเขาลูกหนึ่งจนทะลุไหลผ่านเป็นลำน้ำ ตรงที่เรียกว่า "ออบหลวง" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแม่น้ำแม่แจ่ม ซึ่งเป็นชื่อเรียกกันในปัจจุบัน คำว่า "ออบ" เป็นภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือ แปลว่าช่องแคปคำว่า "หลวง" แปลว่าใหญ่ ดังนั้น "ออบหลวง" ในภาษาท้องถิ่น จึงแปลว่า ช่องแคบขนาดใหญ่ เนื่องมาจากภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันถูกแม่น้ำแม่แจ่มเจาะผ่านทะลุไป
ในปี พ.ศ. 2508 กรมป่าไม้เห็นเป็นบริเวณริมถนนในท้องที่ ต.หางดง อ.ฮอด และต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ร่มรื่น สภาพภูมิประเทศสวยงามแปลกตามีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ประกอบด้วยโขดผาและลำน้ำที่ไหลแรงผานโตรกเขาที่ชาวเหนือ เรียกว่า "ออบหลวง" เป็นที่ซึ่งประชาชนชอบไปพักผ่อนชมธรรมชาติหาความรื่นรมย์อยู่เป็นประจำ จึงได้จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรูปแบบวนอุทยาน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดยให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ วนอุทยานออบหลวงในอดีตเป็นสถานที่พักแรมของ บริษัทบอร์เนียว ที่มีกิจการทำไม้ ซึ่งในสมัยนั้นการทำไม้สักจะใช้วิธีลำเลียงล่องมาตามลำน้ำแม่แจ่มไม้จะมาวนอยู่ที่ออบหลวงซึ่งเป็นวังน้ำวนและลึกมาก บริษัทไม้จึงตั้งปางพักตรงจุดนี้เพื่อคอยเก็บไม้ให้ไหลลง ไปวังน้ำวน ต่อมา กรมป่าไม้ได้โอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองอุทยานแห่งชาติ และในต้นปี พ.ศ. 2531 ได้มีการสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบวนอุทยาน เพื่อยกฐานะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ จึงได้รับการประกาศในราชกิจนุเบกษา ตามพระราชกฤษฎกาฉบับพิเศษ (ภาคผนวก ก. พระราชกฤษฎีกา) หน้า 21 24 เล่ม 108 ตอนที่ 211 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2534 กำหนดที่ดินป่าจอมทอง ป่าแม่แจ่ม และป่าแม่ตื่น ในท้องที่ด.ดอยแก้ว ต.สบเตี๊ยะ ต.แม่สอย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ต.กองแยก อ.แม่แจ่ม และตำบลหางดง ต.ฮอต ต.นาคอเรือ ต.บ่อหลวง อ.ฮอต จ.เชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2534 (อุทยานแห่งชาติออบหลวง) เนื้อที่ประมาณ 553 ตารางกิโลเมตร หรือ 345,825 ไร่ นับเป็ฯอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 68 ของประเทศไทย ผลการสำรวจปรากฎว่ามีสภาพป่าสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทุกประการ มีจุดเด่านทางธรรมชาติสวยงาม หลายแห่ง เช่น น้ำตก บ่อน้ำร้อน เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่ง และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำแม่แจ่มและแม่น้ำปิงตอนล่าง เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้

ออบหลวง เป็นช่องเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก มีความลึกประมาณ 32 เมตร ส่วนที่แคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร

--------------------------------------------

 

หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 (แม่โถ)

 ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 160 กม. อยู่ ต.บ่อสลี อ.ฮอด ตามเส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง ถึง กม.ที่ 55 แล้วแยกเข้าเส้นทางไปแม่โถอีก 16 กม.
        สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้ำแร่ (ตรงทางแยกเข้า อำเภอแม่แจ่ม) สวนสนบ่อแก้ว (กม.ที่ 36) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) และกะเหรี่ยง ทัศนียภาพโดยรอบ และแปลงทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ฯลฯ

 

--------------------------------------------

 

ทะเลสาบดอยเต่า

ดอยเต่าเป็นอำเภอของเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนเชียงใหม่-ฮอด-ดอยเต่า ระยะทางประมาณ 133 กม. ที่ดอยเต่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เคยใช้ในการเกษตรกรรมด้านการประมง
        ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ มีบริการแพพักและเรือนำเที่ยว ซึ่งนำชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น้ำตกอุ่มแป๋ ผาวิ่งชู พระธาตุดอยเกิ้ง ฯลฯ (สถานที่เหล่านี้ ชมได้ทางเรือเท่านั้น) ค่าเช่าเรือหางยาวประมาณ 800-1,000 บาท ใช้เวลาประมาณ 1 วัน นอกจากนี้ยังมีเรือนำเที่ยวจากเขื่อนภูมิพล มายังอ่างเก็บน้ำดอยเต่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำว่าจะมากพอหรือไม่ รายละเอียดติดต่อ บริษัท ท่องนที จำกัด โทร 457-6873-4, 457-3428

 
อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

จุดกางเต้นท์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง

จุดกางเต้นท์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง

แม่น้ำแม่แจ่ม

แม่น้ำแม่แจ่ม

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

แม่น้ำแม่แจ่ม

แม่น้ำแม่แจ่ม

เส้นทาง ออบหลวง

เส้นทาง ออบหลวง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --