ประวัติ

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 258

ปางมะผ้า

ปางมะผ้า

ประวัติ และอาณาเขต

อำเภอปางมะผ้าเป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และลำห้วย พื้นที่เพาะปลูกอาศัยตามไหล่เขาที่สูงชัน ปลูกข้าวไร่ และพืชไร่ เช่นข้าวโพด ขิง แครอท มันฝรั่ง ถั่วแดง กระหล่ำปลี มีพื้นที่นาไม่มากนัก อยู่ตามลำห้วยที่เป็นพื้นที่ราบเล็กน้อยเท่านั้น ปลูกข้าวนาปี อาชีพหลักของราษฎรคือ อาชีพการเกษตร นอกจากรายได้จากการเกษตรแล้วส่วนหนึ่งมีรายได้มาจากการจัดบริการการท่องเที่ยว

สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

อำเภอปางมะผ้า ประกอบด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า ได้แก่ คนพื้นเมือง (ไทยญวณ) คนไต (ไทยใหญ่) ชาวเขาเผ่า ลีซอ เผ่ามูเซอร์ดำ เผ่ามูเซอร์แดง เผ่ากระเหรี่ยง เผ่าเผ่าม้ง, เผ่าลั๊วะ, เผ่าปะโอ และไทยพื้นราบ จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญ คือ เทศกาลปีใหม่เมือง เทศกาลกินวอ หรือเทศกาลปีใหม่ ของแต่ละชนเผ่า ซึ่งมีการละเล่น การแสดงวัฒนธรรม ประเพณีที่ไม่เหมือนกัน ประเพณีปอยส่างลอง ของชนชาวไทยใหญ่ สถานที่สำคัญทางศาสนา มีวัดพุทธ จำนวน 12 แห่ง โบสถ์คริสต์ จำนวน 10 แห่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่การทอผ้าพื้นบ้านซึ่งมีเอกลักษณ์ตามลักษณะของแต่ละชนเผ่า มีการย้อมสีฝ้ายทอด้วยสีธรรมชาติที่ทำ มาจาก เปลือกไม้ ลูกไม้ ใบไม้ ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในป่าใกล้หมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

1. ถ้ำน้ำลอด บ้านถ้ำลอด หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำลอด ห่างจากตัวอำเภอ 9 กิโลเมตร

2. ถ้ำเมืองแพม บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำลอด ห่างจากตัวอำเภอ 15 กิโลเมตร

3. ถ้ำผามอน บ้านผามอน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำลอด

4. ถ้ำแม่ละนา บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ 18 กิโลเมตร

5. ถ้ำผาเผือก บ้านผาเผือก หมู่ที่ 10 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร

6. ถ้ำปางคาม บ้านปางคาม หมู่ที่ 2 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ กิโลเมตร

7. น้ำบ่อผี บ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ 18 กิโลเมตร

8. โป่งนก บ้านห้วยน้ำโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาปู่ป้อม ห่างจากตัวอำเภอ 30 กิโลเมตร

9. ถ้ำศรีโสภนบ้านโท้งสาแล หมู่ที่ 7 ตำบลนาปู่ป้อม ห่างจากตัวอำเภอ 37 กิโลเมตร

10.ถ้ำแม่ลางจันทร์ บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง ห่างจากตัวอำเภอ 1 กิโลเมตร

11.จุดชมวิวบ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 ตำบลสบป่อง ห่างจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร

12. จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร

13. บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เดินป่า นั่งช้าง ล่องแพ พักแรมศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกับครอบครัวของชนเผ่า ในหมู่บ้าน 

- บ้านผามอน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำลอด
- บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำลอด
- บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า
- บ้านห้วยน้ำโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาปู่ป้อม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --