ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,952

วัดศาลาทอง

วัดศาลาทอง

ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวทะเล ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 1 กม. เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์เล็ก ปัจจุบันได้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์เดิมไว้

ณ วัดศาลาทอง เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑o ปีจอ ตรงกับวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ทำการก่อสร้างพระเจดีย์เป็นสององค์ครอบหับก้นอยู่ องค์ใหญ่ความสูง ๓๒.๖o เมตร ฐานวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๑.๖o เมตร องค์เล็กความสูง ๗.๒o เมตร ฐานวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๘o เมตร ตามหลักฐานการกล่าวรายงานของ พลโท ไสว ไสวแสนยากร ต่อ จอมพล พิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในโอกาสมาเป็นประธานพิธีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศาลาทอง จังหวัดนครราชสีมา เมือวันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง ตรังกับวันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ความตอนหนึ่งว่า ในวันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ขณะที่กองพลทหารที่ ๓ (กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี ในปัจจุบัน) ทำการปฎิบัติก่อสร้างสะพานสำรองข้ามแม่น้ำอิง ที่ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ร้อยโทวงศ์ เสริมธน ได้ชขุดพบผอบ ๗ ชั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน ๔ องค์ จึงได้โทรเลขไปยังกรมศิลปากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร ขณะนั้นคือ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ได้ทำการพิสูจน์และยืนยันว่า "เป็นพระบรมสารีริกธาตุ" จึงได้เก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจพะเยา เมื่อเป็นที่ปรากฎฉะนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและฝ่ายบ้านเมือง จึงได้จัดงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่วัดศรีจอมเมือง อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย จนเกิดความน่าอัศจรรย์ต่อการเคารพบูชาขึ้นหลายสิ่ง
จองพล พิน ชุณหะวัณ ท่านได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่ง แบ่งไว้ที่อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย อีกส่วนหนึ่งได้อัญเชิญมา ประดิษฐานยัง มณฑลอิสาน ณ วัดศาลาทอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นที่สักการะบูชาอันสูงสุด เป็นที่รวมใจของพุทธศาสนิกชนให้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไปชั่วกาลนาน

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

พระเจดีย์ อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง

พระเจดีย์ อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง

เจดีย์ทองด้านใน

เจดีย์ทองด้านใน

ด้านหน้าปะตูพระอุโบสถ

ด้านหน้าปะตูพระอุโบสถ

พระพุทธรูปยืน ภายใน

พระพุทธรูปยืน ภายใน

หลวงพ่อ องค์เล็ก

หลวงพ่อ องค์เล็ก

พระเจดีย์ อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง

พระเจดีย์ อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --