ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,388

พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง

พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแม่ฮ่องสอน โดยจัดแสดงภายในเรือนไม้สักขนาดใหญ่ จัดแสดงศิลปะไทใหญ่ผสมล้านนา มีสองชั้น ใต้ถุนโปร่ง สร้างเลียนแบบจองเก่าแก่ใน อำเภอแม่สะเรียง มีหลังคาลดหลั่นเป็นชั้นๆ ประดับไม้ฉลุลายละเอียดอย่างสวยงาม เป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่สะเรียงจัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวัฒนธรรมของอำเภอแม่สะเรียง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --