ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,445

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

อยู่ถนนสาย 2 เยื้องสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว (สรท.) ภายในวัดมีรูปปั้นแสดงถึงนรก-สวรรค์

วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม หรือแสนสุขสุทธิวราราม อีกชื่อที่รู้จักกันคือ วัดแสนสุข แต่เดิมเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นวังแสนสุข เนื่องจากวัดแสนสุข วัดนี้มีเก่าแก่กว่า 30 ปี (2555) ได้เปิดมาเป็นเวลานานมากแล้ว สภาพโดยทั่วไปก็จะมีการชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา

วัดแสนสุข แหล่งการเรียนรู้รวบรวมความเชื่อตามแบบพุทธศาสนา ประติมากรรมปูนปั้น สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ละเว้นความชั่ว เหมาะสำหรับสอนบุตรหลาน ปลูกฝังความเกรงกลัวต่อการทำบาป

พื้นที่ภายในแบ่งเป็น สวนพุทธ ให้ศึกษาพุทธประวัติ โดยปั้นเป็นเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ประสูติเป็นต้นไป แดนนรก รูปเปรตอสูรกายขนาดสูงใหญ่ รูปปั้นแสดงบทลงโทษต่อผู้กระทำชั่ว เมื่อคนทำชั่วตกนรก มีข้อความเตือนสติให้ระลึกถึงการทำความดี และ เมืองสวรรค์ บริเวณแสดงภาพเทพเจ้าตามลัทธิศาสนาต่าง ๆ เช่น กำเนิดพระเยซู เจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือ 18 อรหันต์ รูปปั้นองค์เทพต่างๆ มากมาย มีคำแนะนำจากทางวัดแสนสุขว่า ให้เดินเข้าทางนรก ออกทางสวรรค์เพื่อเป็นสิริมงคล

ทำบุญเลี้ยงอาหารปลา นก เต่า ทำบุญได้ตามจิตศรัทธา มีศาลากลางน้ำให้อาหาร ซึ่งจะมีนกและเต่ามาคอยกินอาหารพร้อมกับฝูงปลาจำนวนมาก เป็นการสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปัน และรู้จักทำบุญทำทาน

 

 

จุดกราบไหว้เสด็จเตี่ย

จุดกราบไหว้เสด็จเตี่ย

ศาลาปิยมราชนุสรณ์

ศาลาปิยมราชนุสรณ์

ซุ้มประตู้เข้าวัด

ซุ้มประตู้เข้าวัด

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภาพมุมสูง วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --