ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,536

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

อยู่ถนนสาย 2 เยื้องสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว (สรท.) ภายในวัดมีรูปปั้นแสดงถึงนรก-สวรรค์


วัดแสนสุขสุทธิวราราม

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

อาคารภายในวัดแสนสุขสุทธิวราราม

อาคารภายในวัดแสนสุขสุทธิวราราม

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ภายในวัดจะมีสถานที่จัดแสดงรูปปั้นของนรกและ สวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

บรรยากาศภายในวัดแสนสุขสุทธิวราราม

จุดกราบไหว้เสด็จเตี่ย

จุดกราบไหว้เสด็จเตี่ย

ศาลาปิยมราชนุสรณ์

ศาลาปิยมราชนุสรณ์

ซุ้มประตู้เข้าวัด

ซุ้มประตู้เข้าวัด

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

สถานที่จัดแสดงรูปปั้นจำลองของสวรรค์

-- ดูเพิ่ม --