ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,657

วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า

ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง วัดนี้ปรากฏชื่อครั้งแรกในสมัยพระยอดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2035 มีปรากฏชื่อวัดเวฬุวันกู่เต้า ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ครั้งพม่ายกมาล้อมเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2305 พม่าได้มาตั้งทัพ ณ วัดแห่งนี้
เจดีย์ เดิมคงมีรูปแบบคล้ายเจดีย์ปล่อง แต่คงได้มีการบูรณะอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นมีรูปร่างคล้ายบาตรพระหรือผลน้ำเต้าซ้อนลดหลั่นขึ้นไป ๕ ชั้น ประดับด้วยเครื่องดินเผาเคลือบประดับกระจกจีนสีเงิน และทอง สันนิษฐานว่า คงจะบูรณะเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปแบบมัณทเล เป็นพระประธานในวิหาร
วัดกู่เต้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2478 และได้ประกาศกำหนดขอบเขตวัด เมื่อปี พ.ศ. 2522บรรยากาศภายในวัดกู่เต้าวัดกู่เต้าจ.เชียงใหม่

วัดกู่เต้าจ.เชียงใหม่

วัดกู่เต้าจ.เชียงใหม่

วัดกู่เต้าจ.เชียงใหม่

วัดกู่เต้าจ.เชียงใหม่

บรรยากาศภายในวัดกู่เต้า

บรรยากาศภายในวัดกู่เต้า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --