ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 250

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก หรือ วัดบุพผาราม ตั้งอยู่ถนนสุเทพ อำเภอเมือง วัดนี้พระเจ้ากือนาทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1914 (ศักราชนี้ถือตาม หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ ของพระรัตนปัญญาเกตุ) เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินลานนาไทย วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยาน ของกษัตริย์ลานนาไทย สมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่และวิหารโถง นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะสุโขทัย 

วัดสวนดอก

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย มีพระพุทธรูปองค์ยืนอยู่ด้านหลังและพระพุทธรูปองค์เล็ก (พระเจ้าค่าคิง) อยู่ด้านหน้าองค์พระประธาน

 

พระประทาน 

 “พระเจ้าเก้าตื้อ” พระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ศิลปะสมัยเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย สร้างจากโลหะหนัก 9 โกฏิตำลึง

 

พระเจดีย์

 เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่และวิหารโถง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --