ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 472

บ้านขุนวาง

บ้านขุนวาง

บ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ที่มีประชากรในพื้นที่ เป็นกลุ่มชาติพันธ์กระเหรี่ยงและม้ง เมื่อปี พ.ศ. 2523 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทอดพระเนตรเห็นท้องทุ่งที่เป็นไร่ฝิ่นจำนวนมาก พระองค์ท่านจึงทรงมีพระราชดำริให้ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ใช้ท้องทุ่งแห่งนี้ เป็นสถานที่ทดลองและขยายพันธ์พืช สำหรับเกษตรกรบนที่สูง เช่น กาแฟ ข้าวไร่ ไม้ผลเมืองหนาว พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมขยายพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสู่เกษตรกร ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ภาพมุมสูง บ้านขุนวาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --