ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,015

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารปัญหาชาวเขาได้ทำลายป่าเพื่อเปิดที่ทำกินใหม่ ปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย จึงตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร โดยแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ๆทดแทนการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น

ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย แบ่งไปหลายโซน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ, งานทดสอบสาธิต,  งานอารักขาพืช, ส่งเสริมการปลูกไม้ผล, เพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช เช่น แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส  นำไปปล่อยในแปลงผักอินทรีย์  งานควบคุมการใช้สารเคมี ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีแก่เกษตรกร  งานหมอพืชให้คำปรึกษาเรื่องโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับพืชของเกษตรกร พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินและน้ำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของโรคพืช


แปลงพัฒนาพืชผัก มูลนิธิโครงการหลวงหนองหอยแปลงผักภายในโครงการหลวงหนองหอยโครงการหลวงหนองหอยปลูกผักในร่มถนนทางเดินในโครงการ หลวงหนองหอยแปลงผักที่ปลูกไล่เป็นแถวๆอย่างสวยงามออกลูกออกดอกให้เยอะมากๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --