ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,828

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารปัญหาชาวเขาได้ทำลายป่าเพื่อเปิดที่ทำกินใหม่ ปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย จึงตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร โดยแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ๆทดแทนการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น

ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย แบ่งไปหลายโซน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ, งานทดสอบสาธิต,  งานอารักขาพืช, ส่งเสริมการปลูกไม้ผล, เพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช เช่น แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส  นำไปปล่อยในแปลงผักอินทรีย์  งานควบคุมการใช้สารเคมี ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีแก่เกษตรกร  งานหมอพืชให้คำปรึกษาเรื่องโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับพืชของเกษตรกร พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินและน้ำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของโรคพืชกๆ

ป้านด้านหน้า โครงการหลวงหนองหอย

ป้านด้านหน้า โครงการหลวงหนองหอย

แปลงพัฒนาพืชผัก มูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย

แปลงพัฒนาพืชผัก มูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย

แปลงพัฒนาพืชผัก มูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย

แปลงพัฒนาพืชผัก มูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

ปลูกผักในร่ม

ปลูกผักในร่ม

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

ถนนทางเดินในโครงการ หลวงหนองหอย

ถนนทางเดินในโครงการ หลวงหนองหอย

รุูปแปลงผักที่ปลูกไล่เป็นแถวๆอย่างสวยงาม

รุูปแปลงผักที่ปลูกไล่เป็นแถวๆอย่างสวยงาม

แปลงผักที่ปลูกไล่เป็นแถวๆอย่างสวยงาม

แปลงผักที่ปลูกไล่เป็นแถวๆอย่างสวยงาม

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

โครงการหลวงหนองหอย

แปลงผักที่ปลูกไล่เป็นแถวๆอย่างสวยงาม

แปลงผักที่ปลูกไล่เป็นแถวๆอย่างสวยงาม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --