ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 937

วัดยางหลวง

วัดยางหลวง

วัดยางหลวง จัดเป็นวัดใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งใน อ.แม่แจ่ม วัดยานหลอง ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา ยาง หรือ ชาวกะเหรี่ยง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา และสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 หรือในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และยังมีจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปหน้าซุ้มกิจกูฏ ว่า ได้มีการบูรณะเมื่อ ปี พ.ศ 2407

สิ่งที่่น่าสนใจก็คือ กู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ซึ่งตั้งอยู่หลังพระประธานในวิหาร คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสวรรค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกูฏเป็นแบบพุกามจากพม่าผสมกับ ล้านนาสกุลช่างเชียงแสน งดงามมาก

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยโบราณ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยโบราณ

พระพุทธรูป ด้านใน

พระพุทธรูป ด้านใน

พระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่ในพระวิหาร

พระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่ในพระวิหาร

พุทธรูปจ าลองพระอัครสาวกทั้งสองพระองค์

พุทธรูปจ าลองพระอัครสาวกทั้งสองพระองค์

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

ภาพมุมสูงวัดยางหลวง

ภาพมุมสูงวัดยางหลวง

ภาพมุมสูงวัดยางหลวง

ภาพมุมสูงวัดยางหลวง

ภาพมุมสูงวัดยางหลวง

ภาพมุมสูงวัดยางหลวง

ภาพมุมสูงวัดยางหลวง

ภาพมุมสูงวัดยางหลวง

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

พระอุโบสถที่มีแท่นหน้าประตู

 พระอุโบส

พระอุโบส

 พระอุโบส

พระอุโบส

 พระอุโบส วัดยางหลวง

พระอุโบส วัดยางหลวง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --