ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 728

โครงการร้อยใจรักษ์

โครงการร้อยใจรักษ์

โครงการร้อยใจรักษ์ ตั้งอยู่ลุ่มน้ำเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

จุดประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อขยายผลพัฒาคุณภาพชีวิตราษฎรในแต่ละพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมด้านอาชีพ การเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม 
  • เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด
  • พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการวางเป้าหมายที่จะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน

ภายในโครงการมี สวนไม้ดอก จุดถ่ายรูป ที่พักจอดรถ ศาลานั่งพัก

ภาพมุมสองของโครงการร้อยใจรักษ์

ภาพมุมสองของโครงการร้อยใจรักษ์

ภาพมุมสองของโครงการร้อยใจรักษ์

ภาพมุมสองของโครงการร้อยใจรักษ์

วิวสวยๆ  โครงการร้อยใจรักษ์

วิวสวยๆ โครงการร้อยใจรักษ์

ดอกไม้สวย โครงการร้อยใจรักษ์

ดอกไม้สวย โครงการร้อยใจรักษ์

โครงการร้อยใจรักษ์

โครงการร้อยใจรักษ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --