ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,277

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

แปลงผักอินทรีย์  อยู่ด้านหลังของหมู่บ้านนอแล แหล่งเพาะปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้สารอินทรีย์ขนาดใหญ่ กินเนื้อที่กว่า 160 ไร่ ของโครงการหลวงอ่างขางที่จัดสรรให้ชาวไทยภูเขาเผ่าดาระอั้งทำสวนเกษตรอินทรีย์รายละ 1 ไร่  เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก เพราะทางเข้าเป็นถนนดินแดง เลี้ยวเข้าตรงสามแยกทางไปหมู่บ้านนอแลและกรมอุตุฯ เป็นแหล่งทางวิชาการปลูกพืชบนที่สูงที่สำคัญของประเทศในแต่ละปีใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของมูลนิธิฯ จำนวนมากประกอบกับมีผู้สนใจจากองค์กรและสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและดูงานเป็นอันมาก

มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดสร้างอาคารฝึกอบรมการเกษตรที่สูง ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่งานของโครงการหลวงในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวง ส่วนราชการ ผู้สนใจ และประเทศเพื่อนบ้าน

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --