ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 435

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นวัดที่มีเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2155 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2461 และเมื่อ พ.ศ.2543 ได้รับให้ยกฐานะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีความสะอาดเป็นระเบียบ ต้นไม้ตัดแต่งสวยงามจนได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างพระพุทธบาทจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ดในสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์เสด็จมาประทับ ณ เขาลูกนี้แล้วประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาค 2 ตัวที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มหญิงสาวนำดอกบัวมาถวายพระพุทธองค์วัดจึงได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อเป็นพุทธานุสสติและเป็นพุทธบูชา ญาติโยมมาสักการะขอให้ตั้งจิตให้ดี จะเป็นบุญกุศลสืบไปหินก้อนนี้ เดิมสูง 5 เมตร

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงการก่อตั้งชุมชนหลังการสร้างพระธาตุดอยสะเก็ดและการเข้ามาของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามซึ่งเป็นมูลเหตุให้คนในชุมชนมีการเลือกนับถือศาสนาหลากหลาย

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ด้านหลังของ ตัววัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ด้านหลังของ ตัววัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

พระประทาน วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

พระประทาน วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

พระธาตุ ดอยสะเก็ด

พระธาตุ ดอยสะเก็ด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --