ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 732

บ้านแม่กลางหลวง

บ้านแม่กลางหลวง

บ้านแม่กลางหลวง หรือเรียกตามภาษถิ่นว่า "แม่กลางคี" มีชนเผ่ากระเหรี่ยงอาศัย ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงในกลุ่มสะกอ หรือยางขาวในภาษาราชการ หรือที่รู้จักในชื่อ ปกาเกอะญอ หรือ คานยอ (Kanyaw) อันหมายถึง ผู้มีความสมถะและเรียบงาย บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลางประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุมชนบ้านผาหมอน โดยมีจำนวนครัวเรือนในแต่ละกลุ่มบ้านประมาณ 60 - 80 ครัวเรือน ถือว่าเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตัวชุมชนอยู่บนที่ราบสูง แวดล้อมด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำแม่กลางไหลผ่าน และลำห้วยระบบหมุนเวียน จึงมีการปรับใช้ที่ดินลาดชันในรูปแบบนาขั้นบันได

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ภาพมุมสูงบ้านแม่กลางหลวง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --