ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,018

บ้านขุนกลาง

บ้านขุนกลาง

บ้านขุนกลาง เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์เชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี และมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากชุมชนมีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยว การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว

แนะนำ เส้นทางเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่งบาน
แหล่งศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า ปกาเกอะญอ พักแบบโฮมสเตย์

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

ภาพมุมสูงบ้านขุนกลาง

วิวสวยๆพร้อมหมอกจางๆ

วิวสวยๆพร้อมหมอกจางๆ

วิวสวยๆพร้อมหมอกจางๆ

วิวสวยๆพร้อมหมอกจางๆ

จุดกางเต้นท์

จุดกางเต้นท์

วิวสวยๆพร้อมหมอกจางๆ

วิวสวยๆพร้อมหมอกจางๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --