ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,322

สถูปพระนเรศวรมหาราช

สถูปพระนเรศวรมหาราช

ประวัติการสร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
โดยที่ราชการและพ่อค้าประชานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันพิจารณา เห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยฃน์แก่ชาติโดยเอนกประการ สมควรที่ประชาชนชาวไทยจะได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดไปประกอบกับบริเวณสถานที่ก่อสร้างนี้ เป็นที่ซึ่งพระองค์ได้เสด็จฯ กรีฑาทัพ และพักแรม ก่อนจะได้ตีเมืองอังวะ ประเทศพม่า สมควรที่จะสร้างสิ่งอนุสรณ์ขึ้นไว้ ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลบวงสรวง บูชาถวายความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ดังนั้น พ.ต.อ. นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงนำความกราบบังคัมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระสถูปเจดีย์ และพระอนุสาวรีย์ ของสมเด็จพระนเรศวรขึ้น และได้กราบบังคัมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส เสด็จฯ ทำพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของพระองค์ จึงเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2508 เวลาประมาณ 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล บวรสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณ นี้
ฉะนั้น บรรดาข้าราชการ ทหาร และพลเรือน พ่อค้า อาณาประชาราษฎร ทั้งปวง จึงร่วมใจกันดำริจัดหาทุนมาดำเนินการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์นี้ขึ้น ภายในที่ดินซึ่งนายอินกา และ นางบัวจันทร์ ใจบุญ น้อมเกล้าถวายเป็นเนื้อที่ 4 ไร่เศษ กับได้จัดหาเงินทุนซื้อเพิ่มเติมอีก 21 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ 25 ไร่ งาน 66 วา พระสถูปฯนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2512 แล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2513

 

สถูปพระนเรศวรมหาราช

สถูปพระนเรศวรมหาราช

ค่ายหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค่ายหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --