ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,531

น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์ เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลาง สูงประมาณ 20 เมตร ตัวน้ำตกจะลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ จำนวน 3 ชั้น เกิดจากขุนน้ำนาหวาย สภาพทั่วไปบริเวณน้ำตกมีพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บ้าง ตอนต้นน้ำพื้นที่ใกล้เคียงถูกแผ้วถางป่า


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


น้ำตกศรีสังวาลย์


น้ำตกศรีสังวาลย์ ไหลลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม

ป้ายน้ำตกศรีสังวาลย์

ป้ายน้ำตกศรีสังวาลย์

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --