ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,544

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็น “มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดินเพชรบูรณ์” อัน งดงาม ยิ่งใหญ่ มั่นคงถาวร วัฒนาสถาพรและเป็นมงคลแก่บ้านเมืองและผู้มีส่วนร่วมทุกคน อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นจุดรวมใจของคนเพชรบูรณ์ทั้งปวง


พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ 

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุธยานเพชรบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ 

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --