ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต
 คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

 ประวัติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้างมา 2 ยุค คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี และสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมมีชื่อว่าเมือง "เพชรบุร" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร     จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,678 ตรกม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ ประกอบด้วยเนินเขา ผ่าและที่ราบที่ดอนสลับกันไป พื้นที่มีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปใต้ ตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง   ตอนกลางเป็นที่ราบ ขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำป่าสัก

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับจังหวัดเลย
ทิศใต้                      ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์

 

การปกครอง

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 12,678 ตรกม. แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า
อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน
อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง
อำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ  
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --