ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,111

หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจัดเป็นการแสดงภาพและของเก่าจากกรมศิลปาการ บางส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนที่2 จัดเวทีการแสดงทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้านหน้า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ด้านหน้า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ด้านหน้า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ด้านหน้า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ภาพถ่ายต่างๆ

ภาพถ่ายต่างๆ

ภายในด้านหน้า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ภายในด้านหน้า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ศิลปโบราญ

ศิลปโบราญ

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ

ตัวหนังสือสมัยก่อน

ตัวหนังสือสมัยก่อน

แผนที่ไตรภูมิพระร่วง

แผนที่ไตรภูมิพระร่วง

สัญลักษณ์ของ ด้านหน้า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

สัญลักษณ์ของ ด้านหน้า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --