ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,334

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 เดิมพื้นที่ตั้งหมู่บ้านน่านมั่นคง เป็นป่ามีเส้นทางมาจากเทือกเขา ทางทิศตะวันออกมาถึงถนนสายลาดยาง น่าน-น้ำยาว ทางออกมาที่ห้วยลากปืนเป็นทางผ่านของ ผกค. ในอดีต เคยดักซุ่มโจมตีรถทหารที่ผ่านมาทางเส้นดังกล่าว ขึ้นไปบนดอยหลายครั้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2522 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คือนายอุดม เพชรศิริ ได้มีโครงการให้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้น เพื่อเป็นหมู่บ้านกันชน โดยให้หน่วยงานร.พ.ช. มาบุกเบิกพื้นที่ แล้วประกาศให้ราษฎรมาจับจองเป็นที่ปลูกบ้านโดยจัดให้เป็นแปลง ๆ ละ 2 งาน มีราษฎรจากบ้านดอนไชย บ้านสบยาง มาจากอำเภอปัว และมาจากต่างจังหวัด มาจับจอง ภายหลังได้ประกาศให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านน่านมั่นคง เหตุผลคำว่า น่าน มาจากจังหวัดน่าน ส่วนคำว่า มั่นคง ก็คือให้หมู่บ้านนี้ มั่นคงสืบต่อไป นายมานพ จันทะรังษี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก


บรรยากาศรอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 มีศาลาเล็กๆให้นั่งพักผ่อน

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --