ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, น่าน

น่านเป็นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่รุ่นเดียวกับ กรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18 "พญาภูคา" ได้สร้างขึ้นในบริเวณที่ราบทางตอนบนเขตตำบลศิลาเพชร หรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อเดิมว่า นันทบุรี หรือวรนคร ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 7 องค์ มาจากกรุงสุโขทัย จึงหา สถานที่ที่เหมาะสมในการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้เลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง และย้ายมา สร้างเมืองใหม่ที่เชิงดอยต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางเดิน จึงได้ย้ายเมือง อีกครั้งหนึ่งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองน่านในปัจจุบัน

 

การปกครอง

 

น่านอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กม. มีพื้นที่ทั้งสิ้น 11,472.072 ตรกม. หรือประมาณ 7 ล้านไร่เศษ น่านแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอบ่อเกลือ และกิ่งอำเภอสองแคว

 

อาณาเขต

 

ทิศเหนือ จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก จดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --