ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 627

โฮงเจ้าฟองคำ

โฮงเจ้าฟองคำ เดิมเป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่าน สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2384-2400 อยู่ติดกับคุ้มแก้วที่เป็นพำนักของเจ้านครน่านในเวียงเหนือ เมื่อเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ได้ย้ายเมืองกลับลงมาที่เวียงใต้ บริเวณคุ้มแก้วจึงถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่งรัฐบาลไทยต้องการพื้นที่บริเวณคุ้มแก้วเพื่อสร้างค่ายทหาร เจ้าบุญยืนธิดาคนสุดท้ายของเจ้าศรีตุมมา จึงย้ายโฮงหลังเก่ามาสร้างยังที่ปัจจุบันและตกทอดมายังเจ้าฟองคำซึ่งเป็นธิดาของเจ้าบุญยืน เจ้าฟองคำกำชับลูกหลานให้เก็บบ้านหลังนี้ไว้ ลูกหลานจึงปรับปรุงตัวโฮงและเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษา ปัจจุบัน ภัทราภรณ์ ปราบริปู ทายาทของเจ้าฟองคำเป็นผู้ดูแล