ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 728

ศาลหลักเมืองกระบี่

ศาลหลักเมืองกระบี่

สืบเนื่องจากปีพุทธศักราช 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะแขวงเมืองปกาสัยขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” โดยเป็นเมืองออกของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งที่ทำการอยู่ ณ บ้านตลาดเก่า ต่อในปีพุทธศักราช 2418 จึงได้แยกเมืองกระบี่ออกเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร

ครั้นเมื่อปีพุทธศักราช 2443 พระยารักษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลประสงค์จะให้เมืองอยู่ใกล้ท่าเรือเพื่อสะดวกในการค้าขาย จึงได้ย้ายที่ทำการจากบ้านตลาดเก่ามาตั้งอยู่ ณ บ้านปากน้ำ อันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้มีการปรับปรุงการปกครองมาเป็นลำดับจนถึงปีพุทธศักราช 2476 จึงได้จัดระเบียบการปกครองเป็นส่วนภูมิภาคเมืองกระบี่จึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย

ศาลหลักเมืองกระบี่

ศาลหลักเมืองกระบี่

เสาหลักเมืองกระบี่

เสาหลักเมืองกระบี่

จุดกราบไหว้ศาลหลักเมืองกระบี่

จุดกราบไหว้ศาลหลักเมืองกระบี่

-- ดูเพิ่ม --