ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, กระบี่

action.gif (910 bytes) ประวัติ

จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชน โบราณที่เก่าแก่มาก แห่งหนึ่งในshell1.jpg (3992 bytes) ประเทศไทย ตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าว กันว่าดินแดนนี้แต่เดิม คือเมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมือง นักษัตรที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับ อาณาจักรนครศรีธรรมราช 

นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความ หมายที่ แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณ ก่อนที่จะสร้างเมือง อันเป็นที่มาของสัญลักษณ์จังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน

 

action.gif (910 bytes) อาณาเขต

 

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กม. มีเนื้อที่ 4,708 ตรกม. ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันกระบี่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า 130 เกาะอุดมไปด้วยป่าชายเลน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและดินร่วนจึงเหมาะแก่การทำสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนมะม่วงหิมพานต์ สวนกาแฟ สวนมะพร้าว ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กม. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมี คลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจาก เทือกเขาที่สูงที่สุด ในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา

 

action.gif (910 bytes) การปกครอง

 

จังหวัดกระบี่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ดังนี้คือ อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอปลายพระยา อำเภอลันตา อำเภออ่าวลึก อำเภอลำทับ และกิ่งอำเภอเหนือคลอง

 

-- ดูเพิ่ม --