ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 184

สะพานสิริลันตา

สะพานสิริลันตา

สะพานสิริลันตาจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเดินทาง ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง รวมทั้งช่วยลดปัญหามลภาวะทางน้ำจากคราบน้ำมันและมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการใช้แพขนานยนต์ สามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพและให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตา

ทะเล เกาะลันตา

ทะเล เกาะลันตา

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตารุูป

ภาพมุมสูง สะพานสิริลันตารุูป

สะพานสิริลันตา

สะพานสิริลันตา

พระอาทิตย์ตกยามเย็น

พระอาทิตย์ตกยามเย็น

พระอาทิตย์ตกยามเย็น

พระอาทิตย์ตกยามเย็น

-- ดูเพิ่ม --