ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,242

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อฯ ตั้งอยู่ใกล้กับศาลาฟังธรรม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ศาลฯ นี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐาน จากคำบอกเล่าและสันนิษฐานกันว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ใกล้เคียงกับวัดใหญ่อินทารามกับศาลาฟังธรรม ทั้งสามปี ได้ขึ้นบัญชีเป็นศิลปกรรมโบราณสถานของจังหวัดชลบุรี
ในสมัยก่อนนั้น ต.บางปลาสร้อย เป็นตำบนที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่นกว่าชุมชนในตำบลอื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี มีตลาดการค้าใหญ่ เรียกกันว่า ท่าเกวียน ซึ่งอยู่ระหว่าง วัดใหญ่ วัดต้นสน และศาลาฟังธรรม ชาวป่า ชาวไร่ ชาวสวน จะนำผลิตผลของตนใส่เกวียนมาลงขายที่ตลาดนี้ แล้วก็ซื้อสิ่งของที่ต้องการกลับไป ที่นี่จึงเป็นที่นัดพบของผู้มีเกวียน มีควาย จึงเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเพณีวิ่งควายครั้งแรกของจังหวัดชลบุรี ผลิตผลที่นำมาขายนี้พ่อค้าก็ซื้อนำใส่เรือ (เรือใบ เรือแจว) ไปขายยังต่างจังหวัดต่อไป
ศาลเจ้าพ่อฯ ตั้งอยู่เชิงสะพานยาว หันหน้าศาลลงทะเล ข้างศาลจะมีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ต้น หลังศาลฯ จะมีบ่อน้ำ 1 บ่อ ชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อศาลเจ้าหน้าศาลจะมีสะพาน พุ่งตรงไปทะเล สะพานนี้มีชื่อเรียกกันว่า สะพานยาว สะพานนี้ยาวกว่าสะพานอื่นๆในสมัยนั้น จึงเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าติดต่อไปมากับต่างจังหวัดอีกด้วย ต่อมาสะพานได้ถูกรื้อถอนไป กลายเป็นซอยมีชื่อใหม่ ว่าซอยฑีฆามารค ซึ่งแปลว่าทางยาว ความหมายเหมือนเดิม
เดิมศาลฯ นี้จะมีงานประจำปี ประเพณีการกองข้าว เข้าทรงในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตอนเย็นมีการเข้าทรงทำพิธีกองข้าวที่ข้างคลองบางปลาสร้อย ประเพณีการกองข้าว เริ่มจากศาลนี้เป็นแห่งแรกของจังหวัดชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชลบุรี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --