ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,283

ทะเลสาบดอยเต่า

เมื่อราว 35 ปีก่อน หรือประมาณ พ.ศ. 2507 ปีที่สร้างเขื่อนภูมิพล ดอยเต่าถือเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อน หรือถ้าเป็นถนนก็ต้องบอกว่า ดอยเต่าเป็นหลักกิโลเมตรหลักแรกของทะเลสาบเหนือเขื่อน และเป็นต้นน้ำของลำน้ำปิง โดยมีหลักสุดท้ายอยู่ปลายสุดที่จังหวัดตาก ชาวเขาซึ่งอาศัยอยู่ในที่ลุ่มของอ่างเก็บน้ำได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่บนที่สูงเหนือเขื่อน ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งขณะนั้นมีอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามเชิงเขาริมน้ำ ต่อมาในระยะหลังๆราวปี2542 เป็นต้นมา มีฝนตกชุกตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้น้ำในอ่างมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จนท่วมบริเวณแปลงเพาะปลูก การจับปลาในทะเลสาบจึงกลายเป็นอาชีพหลัก โดยมีร้านอาหารบนแพ และแพที่พัก เป็นธุรกิจที่ติดตามมาพร้อมๆกับการท่องเที่ยว

"ดอยเต่า" ที่มาของชื่ออำเภอในปัจจุบันนี้ มีตำนานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกเทศนาสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมไปตามท้องที่ต่างๆ จนได้เสด็จมาถึงดินแดนแห่งนี้ (ท้องที่อำเภอดอยเต่า) และประทับแรมสั่งสอนประชาชน ณ สถานที่ที่เป็นเนินเล็กๆ ภายใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศเย็นสบาย ซึ่งไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก เมื่อประชากรทราบข่าวต่างก็มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ก็ได้เตรียมภัตตาหารมาถวาย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับบิณฑบาต แล้วสังเกตเห็นว่าสิ่งของที่ประชากรนำมาถวายนั้น มี "มะเต้า" (แตงโม) มากกว่าสิ่งของอื่นใด พระพุทธองค์จึงทรงทำนายและตรัสกับประชากรที่นำของมาถวายว่า"ดูกร ท่านทั้งหลายดินแดนแห่งนี้อุดมด้วยพืชพันธุ์ ธัญญาหาร ต่อไปภายหน้าจะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมืองและขอตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า "ดอนเต้า" (ดอนคือเนินเล็ก ๆ เต้า คือมะเต้า หรือแตงโม คำว่าดอนเต้า เรียกขานกันมาตั้งแต่บัดนั้น นาน ๆ เข้าก็เรียกเพื้ยนไปเป็น "ดอยเต่า" จนปัจจุบันนี้และชื่อดอยเต่าก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลดอยเต่า เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น) 

ข้อมูลการเดินทาง
ดอยเต่าอยู่ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 125 กม. มาตามถนนหมายเลข 61867

อัตราค่าเช่าแพ (ราคาเมื่อปี 2544)
แพขนาดใหญ่(สำหรับ 20 คน) : ราคาปกติ 800 บาท ช่วงเทศกาลราคา 1500 บาท(เช้าไปเย็นกลับ) แต่ถ้าค้างคืนราคา 1800 บาท
แพขนาดเล็ก( 8-9 คน) : ราคาปกติ500-600 บาท ช่วงเทศกาลราคา 800 บาท(เช้าไปเย็นกลับ) แต่ถ้าค้างคืนราคา 1000 บาท
บนแพจะมีห้องน้ำ ห้องนอน ซึ่งมีทั้งเตียง ผ้าห่ม หมอน มุ้ง และมีบริเวณไว้ให้ทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีเครื่องครัวให้สำหรับทำอาหารรับประทานเองหรือจะสั่งอาหารจากแพก็ได้โดยราคาอาหารเท่ากับราคาเมนูในร้าน โดยไม่คิดค่าส่ง และยังมีเครื่องเสียงไว้บริการอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการชมทัศนีย์ภาพบริเวณรอบทะเลสาบ
บริการเรือนำเที่ยวซึ่งสามารถจุคนได้ 60-70 คนโดยคิดราคาเป็นชั่งโมง ชั่วโมงละ 1000 บาท แต่ถ้าหลายชั่วโมงราคาจะลดลง ถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะคิดเป็นรายหัว โดยถ้าจำนวน 30 คนขึ้นไป จะคิดคนละ 25 บาท

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --