ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 52

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (โครงการในพระราชประสงค์ที่ 7) ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการหลวงภาคเหนือ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ และชาวไทยที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงที่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

ลักษณะดินประกอบด้วยชุดดิน 3 ชุดคือดินชุดบ้านจ้องเป็นดินร่วนเหนียว มีเนื้อที่ประมาณ 84 ไร่ มีความเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0-7.0) มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสค่อนข้างสูง มีปริมาณธาตุโปแตสเซียมสูงมาก สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเป็นเชิงเขา มีความลาดชันตั้งแต่ 3 ถึงมากกว่า 35% ดินชุดปากช่องเป็นดินร่วนเหนียว มีเนื้อที่ประมาณ 26.5 ไร่ มีความเป็นกรดแก่ถึงปานกลาง (pH 5.5-7.0) มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงถึงสูงมาก มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสูงมาก มีปริมาณธาตุโปแตส เซียมสูงมาก สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเป็นเชิงเขา มีความลาดชันตั้งแต่ 3-20% และดินชุดลี้เป็นดินร่วนเหนียว มีเนื้อที่ประมาณ 54.5 ไร่ มีความเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง (pH 6.5-7.0) มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสูง มีปริมาณธาตุโปแตสเซียมสูงมาก สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชันตั้งแต่ 5- 35%

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --